Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου

Η GIVMED Share medicine Share life (εφεξής καλούμενη ως “GIVMED”), ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην δικτύωση και τον συντονισμό της δωρεάς περισσευούμενων φαρμάκων με φαρμακευτικές ελλείψεις κοινωφελών φορέων, και κίνητρο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής της της αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες της απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Ασφαλείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης των Εφαρμογών της GIVMED για android, iOS και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Ασφαλείας περιγράφονται με σαφήνεια τα είδη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που μπορεί να συλλέγονται από την GIVMED στο πλαίσιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής της. Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευθούν και για ποιούς σκοπούς πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2472/1997), του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/46 ΕΚ και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων. Η Εταιρεία έχει ορίσει τη δικηγόρο Αθηνών Ελένη Δέδε (ΑΜΔΣΑ: 34461) ως Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και στους Όρους Χρήσης της εφαρμογής. Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στις υπηρεσίες της GIVMED άλλως με την εγγραφή του δηλώνει αυτομάτως, ρητώς και ειδικώς ότι είναι σύμφωνος με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της GIVMED και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της.

Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη που συλλέγονται από την GIVMED

Στο πλαίσιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής της GIVMED η τελευταία δύναται να συγκεντρώνει νομίμως για τους χρήστες της προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι κατηγορίες:

  1. Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή προκειμένου να είναι σε θέση να κάνει χρήση αυτής. Στα ως άνω δεδομένα συμπεριλαμβάνεται αποκλειστικά ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου έκαστου χρήστη της εφαρμογής.

  2. Προσωπικά δεδομένα τα οποία GIVMED συλλέγει προαιρετικά από κάθε χρήστη εφόσον εκείνος προβεί στην συμπλήρωση τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το φύλο, έτος γέννησης και το e-mail του χρήστη καθώς και ένα μοναδικό Όνομα Χρήστη (username), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του.

Η GIVMED ενδέχεται να συλλέγει συμπληρωματικά και πληροφορίες σχετικά με την κινητή συσκευή κάθε χρήστη, που συμπεριλαμβάνουν για παράδειγμα το λειτουργικό της σύστημα και την έκδοση, την προτεινόμενη γλώσσα, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, αναγνωριστικά στοιχεία διαφημίσεων, το σειριακό αριθμό, πληροφορίες για την κίνηση της συσκευής, όπως και πληροφορίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι με την συλλογή των ως άνω πληροφοριών δεν λαμβάνει χώρα οιαδήποτε συλλογή προσωπικών δεδομένων όπως αυτά προσδιορίζονται στην ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  1. Στοιχεία με την έννοια των πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα που ο χρήστης διατηρεί στην κατοχή του. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει/εισάγει τον μοναδικό κωδικό των φαρμάκων του, τον οποίο εν συνεχεία το GIVMED, εξάγει μέσω του Δελτίου και του συστήματος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το όνομα, τη δραστική ουσία, την κατηγορία φαρμάκου, την τιμή του και την ημερομηνία λήξης του. Συμπληρωματικά ο χρήστης καλείται επίσης να συμπληρώσει επιπλέον πληροφορίες για κάθε φάρμακο το οποίο επιθυμεί να καταχωρήσει προς δωρεά , και συγκεκριμένα την κατάσταση του (ανοιχτό/κλειστό) αλλά και πότε επιθυμεί να το δωρίσει (άμεσα ή 3 μήνες πριν την λήξη του).
H GIVMED χρησιμοποιεί επίσης την υπηρεσία Inspectlet και Google Analytics προκειμένου να συλλέξει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά του χρήστη εντός του λογισμικού της, όπως ο χρόνος παραμονής σε αυτό και στις διάφορες λειτουργίες του καθώς και η καταγραφή της χρήσης ορισμένων εξ αυτών, πληροφορίες ωστόσο που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Η GIVMED τέλος μέσω του λογισμικού της αποκτά πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της συσκευής του χρήστη. Ειδικότερα ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα ο χρήστης με την χρήση της εφαρμογής επιλέγει να παραχωρήσει με ρητή δήλωση στην GIVMED πρόσβαση στα γραπτά μηνύματα (SMS) της συσκευής του, στην φωτογραφική μηχανή, στην διαχείριση των δικτύων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και σε άλλες λειτουργίες του κινητού μικρότερης σημασίας. Η πρόσβαση αυτή είναι δυνατή μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη ενώ ο χρήστης μπορεί να την ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή με την απεγκατάσταση του λογισμικο

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του και εν συνεχεία χρήση της εφαρμογής GIVMED προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι τον συντονισμό της δωρεάς περισσευούμενων φαρμάκων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Με τη χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής, είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο περιγράφονται αναλυτικά στους όρους χρήσης, είναι γνωστές στον χρήστη κατά το χρόνο εγγραφής του στην εφαρμογή και είναι σε κάθε περίπτωση αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) και Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η GIVMED με την συλλογή των προσωπικών δεδομένων στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στον συντονισμό των δωρεών φαρμάκων από χρήστες της εφαρμογής προς τους συνεργαζόμενους με τη GIVMED κοινωφελείς φορείς, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων δωρητών, αλλά και στην εξασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας της διαδικασίας συντονισμού των δωρεών που λαμβάνουν χώρα και ως εκ τούτου δεσμεύεται πως δεν επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί η διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία νομίμως συλλέγει κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης αυτών με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Με βάση τον παραπάνω στόχο η GIVMED διατηρεί τα προσωπικά δεδομένων των χρηστών με αποκλειστικό σκοπό την βέλτιστη λειτουργία της εφαρμογής και τον επιτυχή συντονισμό δωρεών περισσευούμενων φαρμάκων που καταχωρούν οι χρήστες προς δωρεά. Ειδικότερα, η αποκάλυψη δεδομένων όπως ο τηλεφωνικός αριθμός του χρήστη δύναται να χρησιμοποιηθεί από την GIVMED για την διευκόλυνση του συντονισμού της δωρεάς των φαρμάκων του. Περαιτέρω, και δεδομένης της ευαίσθητης φύσης των δωρεών που η GIVMED διαχειρίζεται, για την ταυτοποίηση του χρήστη, ο τηλεφωνικός αριθμός έκαστου χρήστη είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος και ωφέλιμος προκειμένου να μπορούν να διαπιστωθούν περιπτώσεις μη νόμιμης χρήσης των υπηρεσιών της GIVMED. Ομοίως, ο τηλεφωνικός αριθμός έκαστου χρήστη δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές περιπτώσεις όπως για τον εντοπισμό φαρμάκου μη αναγνωρισμένου από τους αρμόδιους οργανισμούς διαχείρισης φαρμακευτικών ουσιών και σκευασμάτων στην Ελλάδα.

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας που δύναται να συμπληρώσει ο χρήστης , όπως η ηλεκτρονική του διεύθυνση, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την GIVMED για την επικοινωνία με αυτόν, τόσο για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, όσο και για την αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις δράσεις της GIVMED, το πρόβλημα που αυτή ως οργανισμός αντιμετωπίζει, όπως την δυσανάλογη αγορά φαρμακευτικών σκευασμάτων σε σχέση με τις πραγματικές φαρμακευτικές ανάγκες, η οποία οδηγεί σε αντίστοιχα μεγάλο περίσσευμα ετησίως, τις μεγάλες φαρμακευτικές ελλείψεις που οι φορείς που παρέχουν φάρμακα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν, καθώς και γενικότερες ενημερωτικές πληροφορίες γύρω από το χώρο του φαρμάκου. Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη για ενημερωτικούς σκοπούς διενεργείται από τη GIVMED κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του χρήστη που επικοινωνείται στην GIVMED μέσω της οικειοθελούς εγγραφής του χρήστη σε λογισμικό αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λοιπά προσωπικά στοιχεία που καλείται ο χρήστης να συμπληρώσει, συλλέγονται προαιρετικά και μόνο με ρητή συγκατάθεση του χρήστη και αφορούν στο φύλο και την ημερομηνία γέννησης ενώ ρητά διευκρινίζεται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, και συμπεράσματα σχετικά με την χρήση του λογισμικού της GIVMED.

Οι ευαίσθητες πληροφορίες που η GIVMED επεξεργάζεται σχετικά με τα φάρμακα που καταχωρούν οι χρήστες της εφαρμογής, χρησιμοποιούνται από την GIVMED αποκλειστικά για τον σκοπό λειτουργίας τηε εφαρμογής, ήτοι τον συντονισμό της δωρεάς περισσευούμενων φαρμάκων από ιδιώτες προς κοινωφελείς φορείς με φαρμακευτικές ελλείψεις. Πιο συγκεκριμένα, η GIVMED συνδέει τα καταχωρούμενα προς δωρεά φάρμακα με τις πραγματικές φαρμακευτικές ελλείψεις φορέων που συνδράμουν άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, και ενημερώνει τον χρήστη αναφορικά με τον φορέα στο φαρμακείο του οποίου το αντίστοιχο φάρμακο βρίσκεται σε έλλειψη. Περαιτέρω, η GIVMED ενημερώνει τον χρήστη αναφορικά με το εάν το φάρμακο του είναι κατάλληλο για δωρεά, απαγορεύοντας συγχρόνως τη δωρεά δίγραμμων φαρμάκων, ανοιχτών σιροπιών, κρεμών καθώς και φαρμάκων που έχουν λήξει.

Περαιτέρω, η GIVMED διατηρεί άδεια τήρησης αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα την οποία έχει εκδώσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2472/1997 με α/α μητρώου αδειών: 1790/2017. Η GIVMED χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει από το Inspectlet και τα Google Analytics αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς και την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της εφαρμογής της. Στο πλαίσιο αυτό η GIVMED δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι δεν θα συνδυάσει τις πληροφορίες αυτές με οιεσδήποτε πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του χρήστη. Επίσης η GIVMED διατηρεί ενεργοποιημένη και ενδέχεται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή την σχετική υπηρεσία remarketing της Google μέσω της οποίας δύναται να προβληθούν διαφημίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση αυτών των υπηρεσιών της Google μπορείτε να ανατρέξετε στους όρους χρήσης των Google Analytics καθώς και στην πολιτική απορρήτου της Google .

Επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Η GIVMED επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα των χρηστών της σε ασφαλείς εξυπηρετητές που εξασφαλίζει από τις cloud υπηρεσίες της Linode LLC , η οποία και ευθύνεται αποκλειστικώς για την ασφάλεια της φυσικής υπόστασης τους. Διατηρεί όμως αυστηρά περιορισμένη την πρόσβαση σε αυτούς υλοποιώντας και απαιτώντας συνδέσεις αποκλειστικά και μόνο με απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης και κλειδιά. Παρόμοιες ασφαλιστικές δικλείδες απαιτούνται για την σύνδεση σε όλες τις διαχειριστικές οθόνες που έχει αναπτύξει και παρέχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. H GIVMED έχει προμηθευτεί και εφαρμόζει αυστηρά τεχνικά πιστοποιητικά ασφαλείας για τους εξυπηρετητές δικτύων που φιλοξενούν τον ιστότοπο www.givmed.org και συγκεκριμένα το πιστοποιητικό SSL (SSL certificate).

Επίσης η GIVMED ενδέχεται να αποθηκεύσει τοπικά στην συσκευή του χρήστη πλήθος από τα δεδομένα και τις πληροφορίες που εκείνος παραχωρεί σε αυτή για να εξασφαλίσει την βελτιστοποίηση της απόδοσης και της εμπειρίας της χρήσης του λογισμικού της, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως προσωρινούς χώρους αποθήκευσης δεδομένων εφαρμογής οι οποίοι διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών. Στα δεδομένα που ενδέχεται να αποθηκεύσει η GIVMED συμπεριλαμβάνονται τα προσωπικά του στοιχεία όπως αυτά αναλύονται ανωτέρω, πληροφορίες για τα φάρμακα που εισάγει στο πλαίσιο χρήσης της εφαρμογής, καθώς και για τις δωρεές που πραγματοποιεί. Η GIVMED ωστόσο δεν διαβιβάζει ούτε αποθηκεύει πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη με την έννοια των προσωπικών δεδομένων, Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δικά του δεδομένα. Επισημαίνεται τέλος ότι η GIVMED ουδεμία ευθύνη φέρει για την φυσική ασφάλεια της συσκευής του χρήστη, και κατά επέκταση των δεδομένων που αποθηκεύει εκεί.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς της πληροφορίας η GIVMED χρησιμοποιεί https (TLS/SSL) πρωτόκολλο για την μετάδοση της από και προς τις υπηρεσίες της. Ειδικότερα, λαμβάνει το σχετικό πιστοποιητικό από τον αντίστοιχο πάροχο Let’s Encrypt ενώ φροντίζει ώστε σε περίπτωση αδυναμίας του παρόχου να παρέχει την υπηρεσία, να αναστέλλει η ίδια την λειτουργία της εφαρμογής της, παρεμποδίζοντας τις λειτουργίες της και την χρήση των υπηρεσιών της, και επομένως της αποστολής πληροφοριών από και προς αυτή, διασφαλίζοντας έτσι ανά πάσα στιγμή την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων έκαστου χρήστη.

Η GIVMED προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων έκαστου χρήστη, και την αποκλειστική πρόσβαση κάθε χρήστη στα δικά του και μόνο δεδομένα, απαιτεί την δημιουργία λογαριασμού για την χρήση της εφαρμογής της. Για τον σκοπό αυτό υποχρεώνει τον χρήστη σε ταυτοποίηση του μέσω της διαδικασίας του mobile verification. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  1. Αρχικά ζητείται από τον χρήστη να καταχωρήσει τον αριθμό του κινητού του. Παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να διαβάσει τους όρους χρήσης του λογισμικού καθώς και να δηλώσει την συγκατάθεση του σε αυτούς εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει με την ολοκλήρωση της εγγραφής του.

  2. Στη συνέχεια ο χρήστης λαμβάνει ένα γραπτό μήνυμα από αντίστοιχο πάροχο που χρησιμοποιεί η GIVMED, με ένα τετραψήφιο κωδικό αναγνώρισης. Η επικοινωνία με τον πάροχο αποστολής μηνυμάτων γίνεται επίσης με την χρήση https πρωτοκόλλου εξασφαλίζοντας και πάλι την ασφάλεια στην μετάδοση της πληροφορίας.

  3. Εν συνεχεία η GIVMED, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα αναλύει το συγκεκριμένο μήνυμα που θα λάβει ο χρήστης και συμπληρώνει τον εν λόγω κωδικό επιτρέποντας στο χρήστη να ολοκληρώσει την εγγραφή του. Εναλλακτικά ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει τον κωδικό αυτό στη συσκευή. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι ο χρήστης είναι ο κάτοχος του τηλεφωνικού αριθμού που πληκτρολόγησε.

  4. Τέλος ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει κάποια προσωπικά του στοιχεία για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του προφίλ του. Του δίνεται ωστόσο η δυνατότητα να παραλείψει εντελώς τη συμπλήρωση τους εάν δεν επιθυμεί να μοιραστεί περισσότερα στοιχεία.
Η GIVMED δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να καταχωρήσει τις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα του στον λογισμικό της εφαρμογής εύκολα και γρήγορα προκειμένου να προχωρήσει στην μετέπειτα δωρεά τους. Για τη λειτουργία της καταχώρησης τους η GIVMED κάνει χρήση της πρόσβασης στην κάμερα του χρήστη προκειμένου αυτός να μπορέσει να σκανάρει το barcode - αυτοκόλλητου που τα κουτιά φαρμάκων διαθέτουν. Εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα πληκτρολογώντας τον μοναδικό κωδικό που βρίσκεται στο ίδιο αυτοκόλλητο. Η GIVMED αντιστοιχεί στην συνέχεια τον κωδικό αυτό με την αντίστοιχη υπηρεσία που διαθέτει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, αντλώντας περισσότερες πληροφορίες για το καταχωρούμενο φάρμακο, και τις αποθηκεύει. Για την επικοινωνία με την υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται και πάλι https πρωτόκολλο διασφαλίζεται η προστασία της πληροφορίας.

Aντίστοιχα για την δωρεά των φαρμάκων του χρήστη, η GIVMED ακολουθεί την εξής διαδικασία:
  1. Αρχικά ο χρήστης επιλέγει την χρονική στιγμή που θέλει να δωρίσει το φάρμακο του.

  2. Στην συνέχεια επιβεβαιώνει ότι θα μεταφέρει μόνος του το φάρμακο. Τότε δηλώνει την ημερομηνία που θα πραγματοποιήσει την μεταφορά.
Πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων των χρηστών έχουν μέσω των αντίστοιχων διαχειριστικών οθονών του συστήματος, συνολικά μόνο τα απολύτως απαραίτητα μέλη της GIVMED με στόχο την ανάπτυξη, εκσφαλμάτωση και συντήρηση του συστήματος. Για το σκοπό αυτό τα εν λόγω μέλη ενδέχεται να προβάλουν τις πληροφορίες του χρήστη, αλλά ποτέ δεν θα προβούν σε αλλαγή αυτών χωρίς την συγκατάθεση του.

Ο Υπεύθυνος Προϊόντος, ως Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ομαλή εφαρμογή της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου καθώς και για κάθε τεχνικό ζήτημα που αφορά στην ασφαλή συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η GIVMED εγγυάται ότι το σύνολο του προσωπικού της καθώς και το σύνολο των μελών-εταίρων που την απαρτίζουν θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Η GIVMED ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο ίδιος ο χρήστης με δική του βούληση αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες σε σχέση με το φάρμακο που επιθυμεί να δωρίσει προς τον κοινωφελή φορέα με τον οποίο θα επικοινωνήσει, στατιστικά σχετικά με το συνολικό πλήθος και το είδος των φαρμάκων, των δωρεών αλλά και δημογραφικών στοιχείων των δωρητών , τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωριστούν μοναδικά οι χρήστες της εφαρμογής ή και να εξαχθούν πληροφορίες για αυτούς. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’εξαίρεση μόνο όταν επιβάλλεται από το νόµο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής.

Επίσης ενδέχεται να διαβιβάσουμε ή να δημοσιοποιήσουμε στοιχεία στατιστικής φύσης προς συνεργάτες μας, όπως εκδότες, διαφημιζόμενους ή συνδεδεμένους ιστότοπους αλλά και προς το ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες δημόσια προκειμένου να πραγματοποιήσουμε παρουσίαση της εφαρμογής μας με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται η χρήση αυτής προς το δημόσιο συμφέρον και την κάλυψη σημαντικών κοινωνικών αναγκών.

Διαδικασία Εξαίρεσης

Η συλλογή δεδομένων από τις εφαρμογές GIVMED μπορεί να τερματιστεί με την απεγκατάσταση της Εφαρμογής από τον χρήστη. Η ενδεδειγμένη από τη συσκευή, λειτουργικό σύστημα, ηλεκτρονικό κατάστημα ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί από τον χρήστη προκειμένου να προβεί στην επιτυχή απεγκατάσταση της εφαρμογής.

Παράλληλα, ο χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την GIVMED να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημα του στο dpo@givmed.org . Η GIVMED δεσμέυεται στην οριστική διαγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη που θα αιτηθεί την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από την εφαρμογή καθώς και κάθε στοιχείου που καταχώρησε κατά το χρόνο χρήσης αυτής.

Τέλος ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google's Ads Settings.

Αλλαγές

Η πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Δεν θα περιορίσουμε τα δικαιώματά των χρηστών της εφαρμογής GIVMED χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου της GIVMED θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της και η GIVMED θα ενημερώσει τους χρήστες της εφαρμογής για εκάστοτε αλλαγή με αντίστοιχες ειδοποιήσεις (για παράδειγμα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος).

Η Πολιτική Απορρήτου και Ασφαλείας της GIVMED είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό η GIVMED έχει ορίσει ως Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τη Δικηγόρο Αθηνών Ελένη Δέδε (ΑΜΔΣΑ: 34461) η οποία ορίζεται αρμόδια για κάθε ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού από την GIVMED και με την οποία οι χρήστες και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να επικοινωνεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@givmed.org.

All rights reserved - Copyrights GIVMED 2017