ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ GIVMED

Η εταιρεία GIVMED Share medicine Share life (εφεξής η «Εταιρεία») δραστηριοποιείται στο χώρο της αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων προς όφελος κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Με τη χρήση της παρούσας εφαρμογής, συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης οι οποίοι διέπουν τη χρήση της παρούσας εφαρμογής για φορητές κινητές συσκευές. Με δεδομένο ότι προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την παρούσα εφαρμογή θα πρέπει να κάνετε αποδεκτούς τους παρόντες όρους χρήσης, θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε αυτούς προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν κάνετε αποδεκτό οποιονδήποτε από τους κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενους όρους χρήσης, θα σας παρακαλούσαμε να διαγράψετε την εφαρμογή από τη συσκευή σας. Η χρήση της εφαρμογής από πλευράς σας συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

H παρούσα εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών, σημάτων ή λογοτύπων της Εταιρείας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (N.2121/1993, 2000/31/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, δημοσίευση η εν γένει παράνομη εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας εφαρμογής, χωρίς την προηγούμενη παροχή έγγραφης άδειας χρήσης εκ μέρους της Εταιρείας, διαφορετικά ο χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση της Εταιρείας για κάθε θετική και αποθεματική ζημία που τυχόν υπέστη η Εταιρεία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους οικείους ως άνω νόμους. Η εκ μέρους του χρήστη χρήση της παρούσας εφαρμογής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως εκχώρηση ή μεταβίβαση μέρους ή συνόλου των πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας σε σχέση με την παρούσα εφαρμογή, της οποίας αποκλειστικός δικαιούχος είναι η Εταιρεία κατά τα ως άνω.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεσμεύεται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του, σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 2472/1997, του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/46 ΕΚ και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων. Η Εταιρεία έχει ορίσει τη δικηγόρο Αθηνών Ελένη Δέδε (ΑΜΔΣΑ: 34461) ως Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Οι παρόντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν και την Πολτική Ασφαλείας και Απορρήτου.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ειδικότερα, η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα του χρήστη κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης αυτού κατά την εγγραφή του η οποία πραγματοποιείται μετά την λήψη της εφαρμογής. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Ασφάλειας και Απορρήτου προτού πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην εφαρμογή. Με την ρητή αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής ασφαλείας και απορρήτου και τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη για τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, η εφαρμογή προχωρά σε συλλογή προσωπικών δεδομένων του χρήστη που απαιτούνται για την ορθή χρήση της εφαρμογής. Η συλλογή των δεδομένων που παρατίθενται κατωτέρω αποτελεί προαπαιτούμενο της δυνατότητας χρήσης της εφαρμογής μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η δωρεά φαρμάκων προς κοινωφελείς φορείς (κοινωνικά φαρμακεία, γηροκομεία κλπ). Τα Δεδομένα του χρήστη είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη (Υποκείμενο) και με την ρητή συναίνεσή του κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συγκεκριμένα, κατά την εγγραφή του ο χρήστης (φυσικά πρόσωπα) καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Username, e-mail, φύλο, έτος γέννησης και κινητό τηλέφωνο. Η Εταιρεία δεν συλλέγει σε καμία περίπτωση δεδομένα των χρηστών που δεν περιλαμβάνονται στα ως άνω ρητώς περιγραφόμενα. Eπίσης, η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και δεδομένα θέσης του χρήστη σε συνάρτηση με την λειτουργία της εφαρμογής, προκειμένου ο χρήστης να ενημερωθεί για τους κοντινότερους σε απόσταση κοινωφελείς φορείς (κοινωνικά φαρμακεία, γηροκομεία κλπ). Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά την ως ανωτέρω περιγραφόμενη καταγραφή δεδομένων θέσης του χρήστη ο τελευταίος μπορεί σε κάθε περίπτωση και σε μεταγενέστερο στάδιο να απενεργοποιήσει την επιλογή αυτή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις θέσης στην κινητή του συσκευή. Εντούτοις, τέτοια ρύθμιση δύναται να περιορίσει τη δυνατότητα χρήσης ορισμένων λειτουργιών της εφαρμογής μας.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη του σύμφωνα με τις επιταγές του Nόμου 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Για την τήρηση αυτού του αρχείου, η Εταιρεία έχει προβεί σε γνωστοποίηση ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τηρεί κάθε νόμιμο και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια και προστασία αυτών των δεδομένων. Τα Δεδομένα του χρήστη καταχωρούνται στο Αρχείο της Εταιρείας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά σε cloud περιβάλλον και σε διαδικτυακό διακομιστή (server) ο οποίος προστατεύεται από το πιστοποιητικό ασφάλειας SSL (SSL certificate)

Η Εταιρεία συνεργάζεται για την ηλεκτρονική τήρηση προσωπικών δεδομένων χρηστών και την υποστήριξη φιλοξενίας των δεδομένων που καταγράφονται στην εφαρμογή με εταιρείες διεθνούς εμβέλειας που διαθέτουν και εφαρμόζουν τα απαιτούμενα και διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και πρωτόκολλα τεχνικής ασφάλειας και συγκεκριμένα με τις: Linode LLC, sendgrid, back4app, easysms. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει εντός 24 ωρών τους χρήστες σε περιπτώσεις παραβίασης των λογισμικών ασφαλείας με ειδικό μήνυμα το οποίο αποστέλλεται από την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας σε κάθε χρήστη χωριστά εντός 24 ωρών από την ενημέρωση της Εταιρείας για την ως άνω παραβίαση και με τον οποίο τον ενημερώνει λεπτομερώς για τα προσωπικά δεδομένα που παραβιάστηκαν, τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν και τα τεχνικά μέτρα που ελήφθησαν σχετικά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διορθώσει, να τροποποιήσει να ενημερώσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει δηλώσει, ή να αιτηθεί την πλήρη και οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει καταχωρήσει στην εφαρμογή ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθείας μέσω της εφαρμογής και συγκεκριμένα μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας «Φόρμα Επικοινωνίας για τα Προσωπικά Δεδομένα χρηστών» η οποία διαβιβάζεται στην Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Η Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνει το χρήστη για κάθε ζήτημα ή αίτημα που αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία εντός 48 ωρών από την υποβολή από τον χρήστη σχετικού αιτήματος στη «Φόρμα Επικοινωνίας για τα Προσωπικά Δεδομένα χρηστών». Για οποιαδήποτε απορία, αίτημα, ζήτημα που σχετίζεται με συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@givmed.org.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του και εν συνεχεία χρήση της εφαρμογής GIVMED προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι τον συντονισμό της δωρεάς περισσευούμενων φαρμάκων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Με τη χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής, είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ρητώς αναφέρεται, ότι απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε δημοσίευση στοιχείων τρίτων προσώπων από τον χρήστη της εφαρμογής. Εάν η Εταιρεία λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι ο χρήστης εισάγει πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα προβαίνει στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του χρήστη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Επισημαίνουμε τέλος ότι μπορεί να μοιραστούμε δεδομένα του χρήστη με συνεργάτες μας προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εφαρμογής, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του χρήση που πραγματοποιείται μέσα από την εφαρμογή. Ο χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και των όρων της πολιτικής ασφαλείας και απορρήτου και κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής του δίνει την ρητή, ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του αναφορικά με την συλλογή των ανωτέρω αναφερομένων προσωπικών τους δεδομένων και την τήρηση αρχείου αυτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών και λειτουργίας της παρούσας εφαρμογής, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία τους κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος με αντικείμενο διόρθωση, προσωρινή χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή οριστική και πλήρη διαγραφή τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον N. 2472/1997 και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Το δικαίωμα επέμβασης του χρήστη στη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών δεδομένων που έχει υποβάλει στην εφαρμογή ασκείται μέσω της «Φόρμα Επικοινωνίας για τα Προσωπικά Δεδομένα χρηστών» ή με απευθείας επικοινωνία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@givmed.org.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ρητά προβλέπεται ότι η Εταιρεία υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα χρήστη που αφορά στην οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει καταχωρίσει στην εφαρμογή και εξειδικεύονται ανωτέρω. Για το σκοπό αυτό η Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο οριστικής διαγραφής δεδομένων ενημερώνοντας όλες τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων τήρησης αρχείων σχετικά και παρέχει βεβαίωση στο χρήστη η οποία πιστοποιεί την οριστική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από κάθε αρχείο της Εταιρείας.

Σημαντικές πληροφορίες για την παροχή άδειας της πλατφόρμας: Οι περισσότερες κινητές πλατφόρμες (iOS, Android, κ.λπ.) έχουν καθορίσει ορισμένους τύπους δεδομένων σχετικά με τις συσκευές στις οποίες δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση οι εφαρμογές χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Και αυτές οι πλατφόρμες έχουν διαφορετικά συστήματα άδειας για την παροχή της συγκατάθεσής σας. Η πλατφόρμα iOS θα σας ειδοποιήσει την πρώτη φορά που η Εταιρεία ζητήσει την άδειά σας για την απόκτηση πρόσβασης σε συγκεκριμένους τύπους δεδομένων και θα σας επιτρέψει να δώσετε (ή να μη δώσετε) τη συγκατάθεσή σας ως προς το αίτημα αυτό. Οι συσκευές Android θα σας ενημερώσουν σχετικά με την παροχή άδειας την οποία αιτείται η Εταιρεία πριν από την πρώτη χρήση της εφαρμογής, ενώ η χρήση της εφαρμογής σημαίνει ότι συγκατατίθεστε.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων που είναι αναγκαία για τη χρήση της εφαρμογής. Περαιτέρω, μπορεί να ισχύουν οι χρεώσεις δεδομένων και μηνυμάτων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας και μπορεί να χρεωθείτε ξεχωριστά εάν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την εφαρμογή από μια συσκευή με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και θα είστε υπεύθυνοι για τις εν λόγω χρεώσεις και τέλη. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και την αναβάθμιση/ενημέρωση συμβατού υλικού ή συσκευών απαραίτητων για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών και την τυχόν αναβάθμιση/ενημέρωσή τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή θα λειτουργήσει σε οποιοδήποτε ιδιαίτερο υλικό ή συσκευές. Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να υπόκεινται σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις που είναι εγγενείς με τη χρήση του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού, η Εταιρεία μπορεί να σας στέλνει ενημερωτικά μηνύματα κειμένου (SMS), στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας της χρήσης της εφαρμογής από εσάς. Ο χρήστης μπορούν να αρνηθούν (opt-out) τη λήψη μηνυμάτων κειμένου (SMS) από την Εταιρεία σε οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας ένα email στο hello@givmed.org υποδεικνύοντας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα, μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου της φορητής συσκευής που λαμβάνει τα μηνύματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την κινητή συσκευή του χρήστη, που συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα, το μοντέλο του υλικού, το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση, ονόματα αρχείων και εκδόσεις, την προτιμώμενη γλώσσα, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, αναγνωριστικά στοιχεία διαφημίσεων, το σειριακό αριθμό, πληροφορίες για την κίνηση της συσκευής, όπως και πληροφορίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. H συλλογή των ως άνω πληροφοριών διενεργείται αποκλειστικά για την εξασφάλιση της ορθής πλοήγησης σας στην εφαρμογή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει κοινοποίηση μέσω γενικής ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή της , ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email σας που βρίσκεται στο λογαριασμό σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία με γραπτή επικοινωνία στη διεύθυνση της, Βίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο, Aττική, Ελλάδα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hello@givmed.org .

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία μέσω της δημιουργίας της παρούσας εφαρμογής έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των κοινωνικών σκοπών που η ίδια επιδιώκει σχετικά με την παροχή κοινωφελούς βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη φαρμάκων. Ειδικότερα, η Εταιρεία αποσκοπεί στο να συντονίζει μέσω της παρούσας εφαρμογής τη διαδικασία δωρεάς φαρμάκων μεταξύ του χρήστη και των κοινωφελών φορέων (κοινωνικών φαρμακείων, γηροκομείων κλπ) και δε φέρει ουδεμία ευθύνη στο πλαίσιο των δωρεών φαρμάκων που θα λαμβάνουν χώρα μέσω της χρήσης της εφαρμογής.

Η Εταιρεία, περαιτέρω, δεν ευθύνεται αναφορικά με την ακρίβεια των δεδομένων και πληροφοριών που εισάγει ο χρήστης, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη αναφορικά με την ακρίβειά τους. Η Εταιρεία δεν παρέχει σε καμία περίπτωση εγγυήσεις αναφορικά με την ποιότητα των φαρμάκων που προορίζονται για δωρεά εκ μέρους του χρήστη προς τους κοινωφελείς φορείς (κοινωνικά φαρμακεία, γηροκομεία κλπ) ενώ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας τρίτου από την πιθανή χρήση φαρμάκου.

Τέλος, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της εφαρμογής ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση της παρούσας εφαρμογής καθώς και την όλη διαδικασία δωρεάς φαρμάκων μέσω αυτής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα εφαρμογή δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ρητά αναφέρεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την ακρίβεια της δηλωθείσας κατά την εγγραφή του χρήστη ημερομηνία γέννησης αυτού ενώ ουδεμία ευθύνη φέρει αντιστοίχως σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με την GIVMED, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Εδώ η ειδική φόρμα επικοινωνίας «Φόρμα Επικοινωνίας για τα Προσωπικά Δεδομένα χρηστών».

All rights reserved - Copyrights GIVMED 2017